Provozní řád

Provozní řád víceúčelové sportovní haly platný od 01.01.2018

Víceúčelová sportovní hala (dále jen „VSH“) je určena k provozování sportovních aktivit jako jsou: florbal, futsal, házená, volejbal, nohejbal, tenis a badminton apod.

Prostory VSH tvoří:
 • přístupové chodby
 • 5x šatna se sprchami a WC
 • 1x šatna se sprchami a WC pro ZTP
 • 2x sklad sportovního nářadí
 • hrací plocha
 • schodiště
 • balkon pro diváky
 • kuchyň + společenská místnost + WC
 • provozně technické prostory
 • parkoviště před VSH
 1. Tento provozní řád je závazný pro provozovatele a pro všechny uživatele a návštěvníky VSH. Při užívání prostor VSH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, dále platí hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 2. Majitelem VSH je Město Budišov nad Budišovkou.
 3. Provozovatelem VSH je společnost TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o., která je zodpovědná za její provoz a maximální využití veškerých prostor. Zajišťování běžného provozu je v kompetenci zodpovědné osoby provozovatele, jehož pokyny jsou pro všechny uživatele závazné. Zodpovědný pracovník provozovatele vede provozní deník.
 4. Provozní deník VSH tvoří kniha pronájmu, kniha závad a oprav a kniha úrazů.
 5. Za činnosti v objektu VSH a událostí z nich vyplývající odpovídá:
  • v době školní tělesné výchovy – pedagogický dozor (vyučující ZŠ a MŠ a SVČ),
  • v době mimoškolní činnosti – vedoucí mimoškolní činnosti (osoba starší 18 let),
  •  v době pronájmu veřejnosti – odpovědná osoba (osoba starší 18 let, např.: pořadatel turnaje, trenér, nájemce atd.)
 6. Stanovená provozní doba: leden – prosinec, 8°°- 22°° hod. Mimo provozní dobu je vstup do VSH zakázán.
 7. Používání VSH, její vybavení a zařízení je určeno pro osoby ve věku od 6 let. Osoby ve věku od 6 do 15 let se mohou v prostorách VSH pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 8. Dětem mladším 6 let je vstup do sportovní haly povolen jen v doprovodu a pod trvalým dohledem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let.
 9. Pedagogický dozor je odpovědný za chování a bezpečnost žáků v prostorách VSH. Zodpovídá za pořádek ve všech prostorách, které využil po dobu vyučování, určuje šatny pro žáky, po ukončení vyučovací hodiny zkontroluje, zda jsou zavřená okna, vypnutá ventilace, zhasnutá světla a zavřené vodovodní kohoutky. Dále zodpovídá za pořádek v nářaďovnách VSH. Veškeré pomůcky použité během výuky musí být vráceny nepoškozené na původní místo. Po použití nářaďovnu uzamkne. Vždy řádně zkontroluje prostor šaten, sportovišť a nářaďoven a to před i po použití a případné závady okamžitě nahlásí správci a zapíše do provozního deníku.
 10. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných, toxických nebo psychotropních látek a nemocným infekční chorobou je vstup do prostor VSH zakázán.
 11. Úmyslné poškození, zničení a znečištění vybavení prostor VSH je zakázáno. Zjištění těchto okolností oznámí provozovatel VSH orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení. Každý kdo způsobí poškození, zničení a znečištění vybavení prostor VSH je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
 12. Zodpovědná osoba provozovatele před využitím VSH uživatelem připraví jednotlivá zařízení dle sjednaného pronájmu (sportovní sítě, brány, kůly apod.). Pro manipulaci s vybavením VSH si provozovatel vyhrazuje 5. minutový limit od počátku sjednané hodiny. Po ukončení sportovních aktivit nebo jiných činností musí být veškeré používaní nářadí a vybavení uloženo na předepsaném místě, nerozhodne-li zodpovědná osoba provozovatele jinak.
 13. Nájemce může využívat ovladač časomíry (například při soutěžních utkáních, turnajích a soustředěních) po řádném předání a zaškolení zodpovědnou osobou provozovatele. Po ukončení dané sportovní činnosti bude plně funkční ovladač řádně předán zodpovědné osobě provozovatele. Případnou poruchu nebo poškození je povinen nájemce nahlásit a zapsat do provozního deníku.
 14. Je zakázáno vstupovat samostatně do prostor nářaďovny bez vědomí zodpovědné osoby provozovatele, provádět jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením VSH a používání nad rámec běžného užívání. Běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané. Provozovatel VSH neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání.
 15. Nájemce je povinen po ukončení sjednaného nájmu do 5. minut opustit prostor sportovišť VSH. Nájemce si zodpovídá po dobu sjednaného nájmu za uzamčení šatny. Provozovatel neručí za případné odcizení nebo poškození osobních věcí nájemce nebo jiných osob.
 16. Užívání VSH je dáno časovým rozvrhem. Požadavky na rezervaci VSH se předkládají průběžně. Požadavky na dlouhodobé užívání i operativní požadavky je možno uplatnit na tel. čísle 604 129 804 nebo e-mail: dost.pavel@seznam.cz.
 17. Pokud uživatel nezruší předem domluvenou sportovní akci v dostatečném předstihu, (minimálně 3 dny) budou sjednané hodiny účtovány ve výši 100% objednávky.
 18. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění, plánované údržby nebo oprav, má správa VSH právo objednané hodiny zrušit. O zrušení objednaných hodin bude uživatel informován minimálně týden před konáním dané akce.
 19. Vybavení jednotlivých sportovišť (branky, sítě kůly) je zaúčtováno v ceně nájmu daného sportoviště.
 20. Při vstupu do VSH se uživatel přezouvá na čistící zóně nebo použije připravené návleky na obuv. Vstup na hrací plochu je možný pouze v čisté sálové obuvi, vhodné pro dané sálové sporty, která nezanechává barevné nebo jiné stopy na povrchu hrací plochy. Pokud obuv uživatele nesplňuje tyto podmínky, nebude uživateli umožněn vstup na sportoviště VSH.
 21. Na hrací plochu je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny jsou pouze mimo hrací prostor v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit, či znečistit plochu nebo zařízení VSH.
 22. V celém objektu VSH platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Pro kuřáky je vyhrazeno místo před budovou VSH s popelníkem. Dále je zakázáno manipulovat s hydranty,  hasícími přístroji či používat označené únikové východy mimo nezbytnou nutnost užití. (Vznik požáru)
 23. Je zakázáno vnášení a užívání alkoholu, omamných, toxických a psychotropních látek, skleněných obalů a lahví, odkládání odpadků mimo místa k tomu určená a jakékoliv znečišťování prostor VSH i jejího okolí.
 24. Je zakázáno vodění nebo vnášení zvířat do prostor VSH, sedění, věšení a houpání na brankách a jejich sítích a ochranných a dělících sítích.
 25. Je zakázáno vnášení střelných zbraní, výbušnin, nebezpečných látek, hořlavin všeho druhu a ostrých předmětů do prostor VSH.
 26. Za škody na majetku vzniklé nedodržením provozního řádu VSH je provozovatel oprávněn vymáhat po uživateli finanční náhradu do výše skutečně vzniklé škody nebo uvedení do původního stavu. O škodě a způsobu náhrady provozovatel sepíše s uživatelem zápis.
 27.  V případě použití lékárničky, která je umístěna v technické místnosti, bude zapsán do provozního deníku zkrácený záznam o úrazu s datem a jménem postiženého. V záznamu budou uvedena jména svědků.

Provozovatel víceúčelové sportovní haly nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením tohoto provozního řádu a ostatních předpisů a vyhrazuje si právo vykázat neukázněného nájemce z prostor VSH.

Ing.Slavomír Jaššo, v.r.
jednatel Tesport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.

Ing. Patrik Schramm, v.r.
starosta města, Město Budišov nad Budišovkou
 
 

Partneři

                 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace